Wersje językowe
Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NUKKO DESIGN

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Sklep Internetowy www.nukkodesign.pl jest prowadzony przez Nukko Design Marzanna Kurowska, Wojska Polskiego 15C m 8, 67-200 Głogów, info@nukkodesign.com, NIP: 6931968698; Regon 520226411, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Definicje:
a) Sklep internetowy lub Sklep – prowadzony przez Nukko Design dostępny pod adresem www.nukkodesign.com,
b) Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego
c) Sprzedawca - Nukko Design Marzanna Kurowska, Wojska Polskiego 15C m 8, 67-200 Głogów, info@nukkodesign.com, NIP: 6931968698; Regon 520226411,
d) Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu internetowego, w tym w szczególności dokonująca w nim zakupów,
e) Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
f) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
g) Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia
h) Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
i) Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
j) Produkt - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą – maty do zabawy, pościele, kocyki, pufy, poduszki oraz akcesoria,
k) Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu.

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego a w tym zasady składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów na adres wskazany przez Kupującego, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży, a także uprawnienia Kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest: komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub inną spełniającą konieczne wymogi techniczne; aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), które będzie służyło do potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep internetowy oraz do bieżącego kontaktu z Kupującym w toku realizacji takiego zamówienia.
 3. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem, a w tym obowiązującymi zasadami korzystania ze Sklepu oraz porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 2 WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 3. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie internetowym jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia oraz akceptacja zawartych w niniejszym Regulaminie oraz w zamówieniu warunków i kosztów dostawy.
 4. Każda osoba składająca zamówienie przez Internet w Sklepie internetowym jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem.
 5. Aktywne korzystanie ze Sklepu może następować bez rejestracji lub po rejestracji konta Kupującego. Rejestracja konta Kupującego umożliwia korzystanie z wszystkich funkcjonalności Sklepu internetowego, a w tym z historii zamówień i automatycznego uzupełniania danych adresowych.
 6. W celu rejestracji w Sklepie internetowym (założenia Konta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu internetowego.
 7. Akceptując regulamin Sklepu internetowego w toku rejestracji Kupujący potwierdza, że jest uprawniony do odpowiedniego dysponowania danymi wykorzystanymi do rejestracji, a ich podanie przez Kupującego nie narusza praw osób trzecich.
 8. W celu usunięcia konta Kupującego ze Sklepu internetowego należy przesłać informacje o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy info@nukkodesign.com
 9. Zamówienia na produkty będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń.
 10. Średni czas realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze od zaakceptowania płatności. W przypadku produktów na zamówienie jest to do 21 dni roboczych.
 11. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku danego towaru w magazynie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i poproszony o podjęcie decyzji, co do dalszej realizacji zamówienia. Kupujący może anulować całe zamówienie, wyrazić zgodę na częściową realizację zamówienia lub na wydłużenie czasu realizacji.
 12. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Dodatkowo pracownik Sklepu internetowego może kontaktować się z Kupującym telefonicznie w celu potwierdzenia zamówienia.
 13. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 12 niniejszego paragrafu.
 14. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane do momentu wysyłki Produktu. Przepis ten dotyczy wyłącznie Kupujących będących osobami fizycznymi. W przypadku pozostałych Kupujących Zamówienia nie mogą być anulowane.
 15. Sklep zastrzega sobie prawo do:
 16. Odmowy realizacji zamówienia, które zawierać będzie niekompletne dane, w szczególności takie, które są niezbędne do potwierdzenia i prawidłowej realizacji zamówienia.
 17. Odmowy realizacji zamówienia wzbudzającego wątpliwości.

 • 3 PŁATNOŚCI
 1. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu internetowego zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich (PLN), nie zawierają kosztów dostawy, które zależą od wybranego przez Klienta, w ramach dostępnych opcji, sposobu dostarczenia produktu do Kupującego, a także od wagi zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Kupującego. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena zamawianych produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed ostatecznym zatwierdzeniem (złożeniem) zamówienia przez Kupującego.
  2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (faktura VAT).
  3. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  a) płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
  b) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy numer rachunku: 91 1050 1911 1000 0097 4524 8048.
  c) płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl
  d) płatność elektroniczna za pomocą systemu płatności PayPal
  4. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
  5. Jeżeli kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od potwierdzenia Zamówienia Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.
  6. Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania na bieżąco zmian w asortymencie Sklepu internetowego, do modyfikacji cen produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży asortymentu Sklepu internetowego. Skorzystanie z uprawnienia opisanego w zdaniu poprzedzającym skutkuje w stosunku do zamówień złożonych po ogłoszeniu zmiany na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zmiana taka nie ma wpływu na zamówienia złożone przed momentem jej ujawnienia.
 • 4 DOSTAWA
 1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na koncie Sprzedawcy lub do 21 dni w przypadku produktów realizowanych na zamówienie.
 2. Termin realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem koniecznego czasu skompletowania wszystkich zamówionych produktów i jest bezpośrednio uzależniony od dostępności produktu objętego danym zamówieniem.
 3. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby dostawy Zamówienia:
 4. dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez Pocztę Polską
 5. dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską
 6. odbiór osobisty
 7. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
 8. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.
 9. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
 10. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.
 11. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.
 • 5 WARUNKI REKLAMACJI
 1. Przed odebraniem przesyłki Kupujący jest zobowiązany sprawdzić, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki oraz sporządzenie odpowiedniego protokołu, którego wzór posiada doręczyciel.
  2. W przypadku stwierdzenia iż produkt jest wadliwy, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.
  3. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu do Sprzedawcy na swój koszt wraz z pisemnym oświadczeniem. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.
  4. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądania Kupującego. Do reklamowanego produktu należy dołączyć Dowód zakupu.
  5. Sprzedawca zobowiązuje się w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki do poinformowania Kupującego o wyniku postępowania reklamacyjnego. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. 
  6. Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera kupującego nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego produktu. 
 • 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni od daty dostarczenia zamówionego towaru, Kupujący ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.
 2. Kupujący zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia drogą mailową lub pocztową o chęci odstąpienia od umowy, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki.
 3. Zwracany Produkt nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.
 4. Kupujący zobowiązany jest do zwrotu Produktu w terminie 14 dni od jego otrzymania wraz Dowodem zakupu.
 5. Koszt wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności ceny produktu oraz kosztów wysyłki Produktu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.
 7. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

 

 • 7 DANE OSOBOWE
 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”).
  2. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Sprzedawcy są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Sprzedawcy: info@nukkodesign.com.Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Usługodawcy lub jego partnerów.
  3.Zakres przetwarzanych danych osobowych Klientów jest następujący: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, numer telefonu.
  4.Klient w celu prawidłowego rozstrzygnięcia reklamacji powinien podać co najmniej następujące dane osobowe: imię, nazwisko, ulica, nr domu, nr mieszkania, telefon kontaktowy oraz adres poczty elektronicznej. 
  5. Usługodawca przetwarza ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP urządzenia Klienta w celach technicznych, a także w celach statystycznych.
  6. Kupujący ma prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych lub uzasadnionego ich usunięcia z bazy Sprzedawcy.
  7. Sprzedawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.
  8. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
  9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz wykonania umowy sprzedaży, czy rozpatrzenia reklamacji.
  10. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Kupującego, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Kupujący może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, tak by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z wszystkich funkcjonalności Sklepu internetowego.

 

 • 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by usługi świadczone w ramach Sklepu internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności do Sklepu internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu internetowego.
  2. Indywidualne ustawienia lub cechy techniczne komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Kupującego a rzeczywistym jego wyglądem (kolor, proporcje itp.).
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu internetowego zmienionego Regulaminu.
  4. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.
  6. Regulamin obowiązuje od dn. 01.01.2021 r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl